ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.21391/20-03-2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148/28-03-2017 ( τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). διορίστηκε ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ο κος ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αναστασίου ,Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.