Διενέργεια Διαπραγματεύσεων

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Σελίδες